Algemene Voorwaarden VanChefs B.V.

1. Introductie

Deze algemene voorwaarden van VanChefs omschrijven op welke wijze VanChefs haar diensten aanbiedt. Lees deze algemene voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u gebruik maakt van de diensten die VanChefs aanbiedt via www.vanchefs.com (“Website”). Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. VanChefs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan aan u. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn op deze Website beschikbaar. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoekt VanChefs u deze Website onmiddellijk te verlaten.

VanChefs is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57990107 en gevestigd aan de Vijzelstraat 79 – A, 1017 HG te Amsterdam. Het BTW-nummer van VanChefs is 852825006B01.

VanChefs biedt Chefs de mogelijkheid hun culinaire Producten aan te bieden en u de mogelijkheid bestellingen bij de bij ons aangesloten Chefs door te geven op de wijze zoals op de Website is omschreven. Wij brengen een Overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen Chef. VanChefs is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. VanChefs is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de bestellingen en zij garandeert op geen enkele wijze dat uw bestelling bij de Chef van afdoende kwaliteit is. Evenmin geeft VanChefs enige garantie dat de verwachte tijden (zoals (af)lever- en verwerkingstijden) accuraat en juist zijn. Er wordt echter wel bemiddeld in geschillen tussen de Chef en de Klant om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden op info@vanchefs.com. Elke klacht wordt door ons behandeld.

2. Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Bestelde Producten: de Producten die de Klant middels de Bestelling bij de Chef heeft besteld.

Bestelling: een bestelling van een Product die door een Klant wordt geplaatst door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging naar VanChefs, waarbij de Klant heeft aangegeven akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Bezoeker: iedere bezoeker van de Website met of zonder de intentie om Klant te worden.

Chef: leverancier van de Producten door middel van de mogelijkheden die VanChefs biedt om Koopovereenkomsten tot stand te laten komen.

Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Chef een Koopovereenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

Klantbetalingen: het bedrag dat door de Klanten dient te worden betaald voor de Producten onder de Koopovereenkomsten.

Koopovereenkomst: iedere overeenkomst inzake de koop en levering van Producten die middels de bemiddeling van VanChefs tussen de Chef en een Klant tot stand komt, welke overeenkomst in beginsel middels de Bestelling tot stand zal komen.

Levering: De door de Klant opgegeven tijdstip (datum en tijd), voor het te leveren Product.

Partijen: de Chef, VanChefs BV, de Klant en ieder afzonderlijk zijn een “Partij”.

Prijs: het verschuldigde bedrag dat door de Klant onder de Koopovereenkomst betaald dient te worden als tegenprestatie voor de verkoop en levering van de Producten.

Producten: gerechten en/of dranken welke zijn bereid door, of in opdracht van, de Chef ten behoeve van de Klanten en andere producten en/of diensten die door de Chef aan de Klanten worden aangeboden.

VanChefs: de BV die Klanten de mogelijkheid biedt om middels de Website en andere diensten Producten bij verschillende Chefs te bestellen.

Website: www.vanchefs.com en aanverwante Websites in eigendom van VanChefs en andere (fysieke) plaatsen van waaruit VanChefs Klanten de mogelijkheid biedt om een Koopovereenkomst aan te gaan.

Werkgebied: in en om de regio waar de Chef is gevestigd.

3. Algemene bepalingen

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Koopovereenkomsten die de Chef sluit met de Klant.

b. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het woord “schriftelijk” ook schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd aangemerkt, hieronder begrepen e-mail en gefaxte documenten.

c. Eventueel door de Klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, worden van de hand gewezen en zijn daarmee niet van toepassing op Koopovereenkomsten.

d. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onverbindend zal blijken te zijn, zullen Partijen aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gebonden blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om het ongeldig of onverbindend gebleken gedeelte van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door bepalingen die wel geldig en verbindend zijn en die – gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo veel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldig of onverbindend gebleken gedeelte

e. VanChefs behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen.

4. Totstandkoming Koopovereenkomst

f. VanChefs brengt namens de Chef een offerte uit, die schriftelijk wordt voorgelegd aan de Klant Een offerte van VanChefs is vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij VanChefs in de offerte een afwijkende offertetermijn stelt of de offertetermijn na het uitbrengen van de offerte schriftelijk heeft verlengd.

g. Elke offerte is onder voorbehoud van nieuwe overeenkomsten tussen Chefs en andere Klanten, waardoor uitvoering van deze offerte naar het oordeel de Chef onmogelijk wordt. VanChefs, noch de Chef is in dit voorkomend geval niet schadeplichtig.

h. Een Koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat een Klant een (eenmalige) Bestelling heeft voltooid door een schriftelijke opdrachtbevestiging naar VanChefs te sturen en de Klant de verschuldigde Prijs onder de Bestelling volledig heeft voldaan aan VanChefs, die de Prijs namens de Chef zal innen.

i. De verschuldigde Prijs dient binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en vijf volle dagen (5 keer 24 uur) voor de Levering voldaan te zijn door de Klant aan VanChefs.

j. VanChefs zal de Bestelling verwerken en de Klant dit per e-mail bevestigen. Zonder schriftelijke bevestiging, heeft VanChefs geen Bestelling ontvangen en dient de Klant zo spoedig mogelijk contact met VanChefs op te nemen.

k. Als VanChefs de Klant een schriftelijke Opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud van de Koopovereenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

l. Eventuele aantekeningen en reacties van de Klant op de offerte van VanChefs maken geen deel uit van de Koopovereenkomst, tenzij VanChefs die alsnog schriftelijk bevestigt.

m. De Chef bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

n. De verantwoordelijkheden van VanChefs zijn beperkt tot het optreden als zelfstandig handelsagent in de zin van artikel 7:428BW ev., het bemiddelen bij de verkoop van Producten van de Chef in het Werkgebied, en het afhandelen van het betalingsverkeer tussen de Klant en de Chef.

5. Prijs & Betaling

a. Indien de Klant de Koopovereenkomst na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal VanChefs zich inspannen om daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Reeds aan Klant verzonden facturen blijven geldig en verschuldigd.

b. Indien de wijziging de Prijs verhoogt, wordt met Klant direct afgerekend en zijn dezelfde regels van toepassing voor het innen van de betaling (zoals genoemd in Artikel 4d).

c. Na totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen de Chef en een Klant, kan de Bestelling geannuleerd worden tot vijf volle dagen voor de dag van Levering middels een schriftelijke mededeling aan VanChefs.

d. De annulering is ongeldig tot het moment dat de Klant een schriftelijke annuleringsbevestiging heeft ontvangen van VanChefs. Als de annuleringsbevestiging niet is ontvangen, dient de Klant zelf contact op te nemen met VanChefs via de contactgegevens op de Website.

e. Als de Klant minder dan vijf volle werkdagen voor de dag van de Opdracht annuleert, krijgt de klant een terugbetaling van 50% (vijftig procent) van de Prijs.

f. De Prijs van de Producten die VanChefs aanbiedt is in Euro’s en exclusief de toepasselijke BTW en bijkomende kosten en bijkomende kosten van gekozen betalingsmethode, tenzij anders vermeld in de offerte en/of op de factuur.

g. VanChefs handelt betalingsverkeer af namens de Chef op het moment dat Koopovereenkomst is gesloten.

h. VanChefs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de Prijs aan te passen, indien zich tussen het tijdstip van uitbrengen van de offerte en uitvoering van de Overeenkomst prijsverhogingen voordoen.

i. Indien de Koopovereenkomst uit meerdere deelopdrachten bestaat, kan VanChefs per deelopdracht of een gemiddelde prijs per vaste periode factureren.

j. VanChefs zal onmiddellijk na de uitvoering van de Bestelling de definitieve Prijs factureren, vastgesteld op basis van nacalculatie. Dit zal met de betaalde Prijs worden verrekend.

k. In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan VanChefs de Levering opschorten of de Koopovereenkomst opzeggen.

l. In geval van niet tijdige betaling is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en 2% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 250,- verschuldigd aan VanChefs.

m. Betalingen van Klant worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van VanChefs.

n. Klant doet afstand van een eventuele verrekeningsbevoegdheid en een eventueel toekomend retentierecht.

o. In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure van VanChefs tegen Klant is Klant naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand verschuldigd, inclusief buitengerechtelijke kosten, voor zover deze de incassokosten overstijgen. Hiermee stellenpartijen het Rapport Voorwerk II terzijde.

6. Levering

a. Nadat een Koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen de Chef en de Klant, zal VanChefs de gegevens van beide Partijen verstrekken.

b. De Klant staat ervoor in dat de gegevens die de Klant aan de Chef verstrekt juist en volledig zijn en dat de Klant alle gegevens aan de Chef verschaft om de Chef in staat te stellen om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst.

c. Indien de Chef niet in staat blijkt om de Bestelde Producten op tijd (meer dan 30 minuten afwijkend van de afgesproken tijd) te leveren aan de Klant, dan zal de Chef dit zo spoedig mogelijk melden aan de Klant.

d. Aan de leveringsplicht van de Chef zal zijn voldaan indien de Bestelde Producten door de Chef één keer aan de Klant zijn aangeboden, waarbij het niet van belang is of de Klant ook daadwerkelijk aan de Chef de mogelijkheid heeft geboden om de Bestelde Producten aan de Klant te overhandigen.

7. Aansprakelijkheid

a. Dit artikel 7 is van toepassing op de relatie tussen de Chef en een Klant, voor zover de Klant een rechtspersoon is dan wel handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

b. Indien de Klant de Chef om welke reden dan ook aansprakelijk stelt voor enige tekortkoming in de nakoming van de Koopovereenkomst, dan is het bedrag waarvoor de Klant de Chef aansprakelijk kan houden beperkt tot de Prijs die door de Klant is betaald onder de relevante Koopovereenkomst waar de aansprakelijkheidsstelling betrekking op heeft.

8. Conformiteit

a. De Klant zal bij de overhandiging van de Bestelde Producten door de Chef controleren of de Bestelde Producten voldoen aan de geplaatste Bestelling.

b. De Klant erkent dat de Bestelde Producten zoals deze onder de Koopovereenkomst door de Chef worden geleverd aan de Klant, mogelijkerwijs niet geheel overeen zullen komen met gelijksoortige Producten zoals deze op de Website worden gepresenteerd. Informatie zoals beschrijvingen van eten, (menu)namen, geschatte (af)levertijden, warmte- en/of allergiewaarschuwingen kan afwijken.

c. Mocht een Besteld Product volgens de Klant niet voldoen aan de daaraan redelijk te stellen eisen, dan dient de Klant de Chef hierover onmiddellijk na de controle van de Bestelde Producten conform het bepaalde in artikel 8 in kennis stellen. Voor zover een Besteld Product volgens de Klant niet voldoet aan de daaraan redelijk te stellen eisen en openbaarde deze non-conformiteit zich op een later moment dan het moment genoemd in artikel 8, dan zal de Klant de Chef hiervan in ieder geval binnen 24 uur na de Levering in kennis stellen.

d. De Chef zal een klacht die de Klant overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2 aan hem mededeelt in behandeling nemen en in overleg treden met de Klant teneinde een passende oplossing voor beide Partijen te vinden.

9. Intellectuele Eigendommen

a. De Bezoeker zal uitsluitend materiaal van deze Website downloaden en/of printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik en houdt hierbij rekening met de volgende bepalingen:

I. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto’s, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de Website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van VanChefs alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze Website te allen tijde wordt erkend.

II. Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat VanChefs de maker is van dan wel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze Website.

III. U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze Website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en/of verleende licentie hiertoe van VanChefs.

b. Zoals onder artikel 9a hierboven is beschreven, mag geen enkel (onder)deel van deze Website (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, verspreid, gedistribueerd, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd en/of op enige andere wijze (doen) worden gebruikt of geëxploiteerd (waaronder, maar niet beperkt tot reproductie of opslag op/in andere website(s) of op/in enig elektronisch (opslag)medium) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van VanChefs.

c. Aan deze Algemene Voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 9a is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door VanChefs voorbehouden.

10. Bezoekersmateriaal en –gedrag

a. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop tot deze Website toegang verkregen is. De Bezoeker draagt tevens de verantwoordelijkheid voor alle personen die via de Bezoeker’s internetverbinding toegang tot deze Website verkrijgen en het feit dat zij zich bewust zijn van deze Algemene Voorwaarden en zich hier aan houden.

b. Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de VanChefs Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die de Bezoeker verzendt via en/of plaatst op deze Website beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie. VanChefs aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze informatie. VanChefs alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door de Bezoeker verzonden en/of geplaatste niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie te kopiëren, distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.

c. Het is uitdrukkelijk verboden om enig materiaal te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Website over te brengen wat:

i. in strijd is met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving;

ii. op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus is;

iii. bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten);

iv. virussen en/of andere schadelijke programma’s bevat.

v. Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze Website te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze Website).

d. Alle opmerkingen en/of feedback die de Bezoeker via deze Website plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen:

i. in strijd zijn met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving;

ii. op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus zijn;

iii. bijdragen aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten);

iv. virussen en/of andere schadelijke programma’s bevatten.

e. Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze Website te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze Website).

f. De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien de Bezoeker zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt VanChefs zich het recht voor om alle hierdoor door VanChefs geleden kosten en ontstane schade volledig op de Bezoeker te verhalen.

g. VanChefs zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

i. op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten;

ii. op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten;

iii. op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

iv. op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden

v. aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden;

vi. de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van VanChefs afkomstig zijn;

vii. de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan de Bezoeker zelf) en/of de Bezoeker’s relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.

11. Links naar en van andere websites

a. Links naar websites van derden op de Website van VanChefs worden enkel verstrekt voor de Bezoeker’s gemak. Wanneer de Bezoeker van deze links gebruik maakt, verlaat de Bezoeker deze Website. VanChefs controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. VanChefs vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als de Bezoeker besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.

b. De Bezoeker mag te allen tijde deze Website linken aan een eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van VanChefs en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan VanChefs en haar onderneming.

c. De Bezoeker is niet gerechtigd om een link van een website die niet van de Bezoeker is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door VanChefs suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.

d. Enige links naar de Website van VanChefs moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

e. VanChefs behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van VanChefs in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

12. Disclaimer

a. VanChefs doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De Chefs zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde Producten, zoals bijvoorbeeld beschrijvingen van eten, (menu)namen, prijzen, geschatte (af)levertijden, warmte- en/of allergiewaarschuwingen en zij leveren de Bestellingen aan de Klant zoals beschreven in de Koopovereenkomst. In het bijzonder garandeert VanChefs niet dat de informatie die op de Website is weergegeven, waaronder die door de Chefs aan VanChefs wordt verstrekt volledig juist en up-to-date zijn.

b. Voor zover wettelijk toegestaan, biedt VanChefs de Bezoeker toegang tot deze Website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Website en de door VanChefs aangeboden diensten).

13. Toepasselijk recht en geschil

a. Op deze Algemene Voorwaarden, de Koopovereenkomst en ieder geschil dat voortvloeit uit de Koopovereenkomst tussen de Chef en de Klant of enige andere derde, is Nederlandse recht van toepassing.

b. De Klant en de Chef zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

c. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 14.2 is de bevoegde rechter in Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de Klant en de Chef.

14. Contactgegevens VanChefs

Bij vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met VanChefs op info@vanchefs.com.